Pravidlá poskytovania služby

Podmienky poskytovania predplatného obsahu (ďalej len „VOP“) sú vypracované v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a upravujú vzťah medzi spoločnosťou Vassabi Limited („poskytovateľ obsahu“) a účastníkmi služby. (ďalej len „služby“), čo je spoločnosť riadne registrovaná podľa HK zákonov s registračným číslom: 2938759 a so sídlom na UNIT 1603, 16TH FLOOR, THE L. PLAZA 367 - 375 QUEEN'S ROAD CENTRAL SHEUNG WAN, HONG KONG.

Tieto VOP sú verejnou ponukou a Účastník ich môže prijať iba prijatím ako celku. Predplatiteľ môže akceptovať tieto VOP predplatným na obsah spôsobom opísaným v odseku 2 týchto VOP.

1. Prístup

1.1. Vstupom a / alebo používaním tejto stránky a / alebo registráciou Služieb potvrdzujete, že máte najmenej osemnásť rokov. Ak nie ste osobou zodpovednou za platbu za účet za mobilný telefón alebo internet alebo máte menej ako osemnásť rokov, pred registráciou a / alebo účasťou na Službách získajte súhlas platiteľa faktúry, rodičov, opatrovníka a / alebo zamestnávateľa.

1.2. Registráciou a / alebo účasťou na Službách (1) potvrdzujete a potvrdzujete, že v prípade potreby ste získali potrebné povolenie, súhlas alebo súhlas od platiteľa účtu, rodičov, opatrovníka alebo zamestnávateľa a (2) súhlasíte s tým, že máte dostali možnosť prečítať si a akceptovať VOP (vrátane podmienok, ktoré uplatňuje váš mobilný telefónny operátor) pred registráciou do Služieb. Ak nesúhlasíte; neregistrujte ani nepoužívajte služby.

1.3. Pri registrácii a / alebo používaní služby potvrdzujete a potvrdzujete, že ste prijali tieto podmienky a že dodržiavate podmienky, ktoré platia vo vašej situácii, ako je uvedené vyššie. Súhlasíte s tým, že každá osoba, ktorá žiada o takéto služby, je váš agent s plným oprávnením konať vo vašom mene v súvislosti s týmito službami. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, na všetky nové alebo ďalšie funkcie, ktoré rozširujú alebo rozširujú súčasné Služby, vrátane vydania nových Služieb, sa vzťahujú technické podmienky.

1.4. Vstupom na tieto stránky a ich používaním ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam a súhlasíte s tým, že ste týmito VOP právne zaviazaní. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované poskytovateľom obsahu, pokiaľ nie je uvedené inak.

1.5. Žiadna z týchto podmienok nemá vplyv na práva alebo povinnosti uložené podľa slovenského práva.

2. Opis predplatného obsahu

2.1. Poskytovateľ obsahu umožňuje Účastníkovi prístup do 3 kalendárnych dní k zábavnému obsahu umiestnenému na webovej stránke Poskytovateľa obsahu https://sk.astrovizor.com, ktorý sa má používať v telefóne smartphone alebo inom prijateľnom zariadení.

2.2. Ak predplatiteľ nezruší predplatné obsahu, lehota na poskytnutie predplatného obsahu sa automaticky predlžuje vždy o 3 kalendárne dni, kým predplatiteľ predplatné neodpojí.

2.3. Predplatiteľ môže využívať predplatné zaslaním slova ASTRO na číslo 6672 prostredníctvom SMS služby príslušného operátora mobilnej siete.

3. Podmienky používania

3.1. Poskytovateľ obsahu poskytuje Účastníkovi obsah predplatného spôsobom predpísaným v týchto Pravidlách.

3.2. Prijatím týchto pravidiel potvrdzujete svoju právnu spôsobilosť na vykonanie príkazu v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3. Predplatiteľ, ktorý chce dostávať predplatné na Obsah, musí mať vybavenie potrebné na zadanie objednávky, na príjem obsahovej služby a na odber obsahu.

3.4. Účastník potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP a potvrdzuje skutočnosť, že splnil všetky požiadavky stanovené VOP pre Účastníka.

3.5. Poskytovateľ obsahu je plne zodpovedný za súlad Obsahu s aktuálnymi predpismi stanovenými Prevádzkovateľom mobilnej siete.

4. Zrušenie odberu

4.1. Predplatiteľ sa môže z odberu Obsahu odhlásiť, ak už nie je ochotný ho ďalej používať.

4.2. Odberateľ by mal vykonať Odhlásenie zo Služby sám, zaslaním ASTRO STOP na číslo 6672.

5. Cena

5.1. Cena predplatného je 6,00 EUR za týždeň.

6. Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa obsahu

6.1. Poskytovateľ obsahu nezodpovedá za:

 • a. zlyhanie prenosu;
 • b. prerušiť spojenie;
 • c. mazanie obsahu správ alebo údajov predplatiteľa;
 • d. neprístupnosť online platformy;
 • e. oneskorenia v prenose údajov;
 • f. prerušenia alebo iné prerušenia komunikačnej linky;
 • g. krádež bankoviek;
 • h. zničenie akýchkoľvek údajov treťou stranou;
 • i. neoprávnený prístup k údajom;
 • j. manipulácia s údajmi;
 • k. zneužitie údajov.

6.2. Poskytovateľ obsahu navyše nezodpovedá za obsah správ, pretože tieto správy nemožno skontrolovať z hľadiska obsahu. Za obsah správy zodpovedá autor. Vylúčenie zodpovednosti alebo obmedzenie zodpovednosti vylučuje straty, ktoré spočívajú v poškodení zdravia alebo života, alebo ktoré môžu byť odvodené z podstatného porušenia povinností zo strany Poskytovateľa obsahu alebo jeho zákonného zástupcu alebo agenta. Zodpovednosť poskytovateľa obsahu je obmedzená v závislosti od údajnej škody. Akákoľvek zodpovednosť poskytovateľa obsahu v súlade s právnymi predpismi o zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou produktu zostáva nezmenená.

7. Obmedzenia

7.1. V prípade, že Účastnícke zariadenie nepodporuje formát potrebný na prehrávanie, spustenie alebo zobrazenie obsahu, nie je možné zaručiť predplatné obsahu.

7.2. Účastník je oprávnený používať Obsah iba na osobné účely a nesmie ho distribuovať predajom alebo iným spôsobom odcudzenia obsahu tretím stranám.

7.3. Prijatím týchto podmienok účastník súhlasí s vyššie uvedenými obmedzeniami pri poskytovaní predplatného obsahu.

7.4. V prípade, že predplatiteľ nechce využívať predplatné obsahu s obmedzeniami uvedenými v týchto VOP, má predávajúci právo odpojiť predplatné obsahu v poradí uvedenom v bode 4 týchto VOP.

8. Povinnosti predplatiteľa

8.1. Poskytovateľ obsahu je povinný uchovávať prístupové údaje a mobilné telefóny na bezpečnom mieste a neprenášať ich tretím stranám.

8.2. V prípade straty prístupových údajov a / alebo mobilného telefónu je Účastník povinný okamžite informovať Poskytovateľa obsahu o tejto strate a okamžite zablokovať mobilný telefón od príslušného mobilného operátora. Pokiaľ nie je strata nahlásená Poskytovateľovi obsahu, je účastník zodpovedný za náklady spojené s používaním SMS chatu.

8.3. Účastník sa zaväzuje vylúčiť Poskytovateľa obsahu z nárokov, nárokov a zodpovednosti voči tretím stranám, ktoré účastník údajne porušuje práva tretích osôb alebo iný obsah správy, ktorý je v rozpore so zákonom alebo zmluvou. , Vzťahuje sa to aj na výdavky na vymáhanie práva (právne a právne výdavky).

9. Práva duševného vlastníctva

9.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky práva, vlastnícke práva a podiely na akomkoľvek duševnom vlastníctve, vlastníckych právach alebo iných právach súvisiacich s nehmotným majetkom, ktoré sa používajú, vyvíjajú, zahŕňajú, stelesňujú alebo praktizujú v súvislosti so Službami ( „Práva na duševné vlastníctvo poskytovateľov obsahu“) sú vo vlastníctve poskytovateľa obsahu alebo jeho poskytovateľov licencií a vy súhlasíte, že nebudete uplatňovať žiadny nárok na vlastníctvo alebo vlastníctvo takýchto práv duševného vlastníctva týchto poskytovateľov obsahu.

9.2. Poskytovateľ obsahu týmto udeľuje a týmto prijímate osobnú, obmedzenú, neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprevoditeľnú licenciu a povolenie sťahovať a používať služby na určenom kompatibilnom mobilnom zariadení výlučne pre svoju vlastnú osobnú -komerčné použitie.

9.3. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesmiete meniť, prenajímať, prenajímať, požičiavať, požičiavať, požičiavať, požičiavať, predávať, distribuovať, vytvárať alebo generovať Služby a / alebo práva duševného vlastníctva Poskytovateľa obsahu s výnimkou prípadov, keď má Poskytovateľ obsahu na to vám dal výslovný písomný súhlas.

9.4. Beriete na vedomie, že na vás neprechádzajú žiadne práva na práva duševného vlastníctva poskytovateľa obsahu a že nezískavate žiadne práva, výslovné ani predpokladané, na služby, okrem práv výslovne udelených v týchto VOP.

9.5. Beriete na vedomie, že všetky značky, ktoré sa nachádzajú v rámci Služieb, patria Poskytovateľovi obsahu alebo príslušným vlastníkom takýchto značiek a sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi o ochranných známkach a autorských právach.

9.6. Akékoľvek použitie akýchkoľvek značiek, ktoré sa objavujú v rámci Služieb bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa obsahu alebo vlastníka značky, je prísne zakázané. Astrovizor je ochranná známka poskytovateľa obsahu.

9.7. Služby je možné sťahovať iba raz a nemôžu sa prevádzať, predávať, distribuovať, zobrazovať, vykonávať, kopírovať, upravovať alebo používať žiadnym spôsobom, úplne ani čiastočne, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v týchto VOP.

9.8. Zaručujete, že na prístup k službám budete používať iba rozhranie poskytované poskytovateľom obsahu.

9.9. Súhlasíte s tým, že držitelia práv, ktorí poskytujú licenciu na svoje hudobné a iné obsahové položky poskytovateľovi obsahu na použitie v Službách, sú v tomto zmysle chápaní v rozsahu ochrany tejto dohody a že oni sami sú oprávnení presadzovať ustanovenia tejto dohody. dohoda, ktorá sa priamo týka ich obsahu.

9.10. Viete, že použitie hudobných diel podlieha podmienkam používania, ako je uvedené nižšie. Nesmiete dovoliť tretej strane kopírovať, upravovať, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo používať iným spôsobom hudobné diela, ktoré používate alebo prijímate, nad rámec obmedzení, ktoré sú prísne chránené autorským právom. Zaväzujete sa, že budete spoločnosť okamžite informovať o každom takomto neoprávnenom použití. Všetky práva, ktoré vám tieto VOP nie sú výslovne udelené, si vyhradzuje poskytovateľ obsahu a / alebo jeho poskytovatelia licencií.

10. Ostatné podmienky

10.1. Zrušenie prihlásenia na obsahovú službu má za následok ukončenie prihlásenia na odber obsahu.

10.2. V prípade, že sa Predplatiteľ odpojí od Služby obsahu, Predplatné Obsahu sa môže poskytnúť až potom, čo sa predplatiteľ znovu prihlási.

10.3. Poskytovateľ obsahu dostal všetky potrebné povolenia na používanie obsahu.

11. Starostlivosť o zákazníka a zásady vrátenia platby

11.1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto dohody, kontaktujte niektorú z nasledujúcich metód.

11.2. Na uplatnenie vašej žiadosti o vrátenie prostriedkov nás musíte informovať e-mailom čo najskôr.

Telefón: +421 313215999

Hovory podľa taríf vášho operátora mobilnej siete.

E-mail: [email protected]


Späť